Μηδαμινά ποσά δαπανών για Έρευνα στην Κύπρο σε σχέση με άλλα μέλη της ΕΕ

INNOVATION NEWS
Typography

Mία από τις χαμηλότερες επιδόσεις συγκριτικά με τον μέσο όρο στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2,03%), ως προς το μερίδιο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) που δαπανάται για ερευνητικούς σκοπούς, εξακολουθεί να έχει η Κύπρος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ειδικής έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία για τον καταρτισμό στοιχείων αναφορικά με την επιστημονική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη, οι συνολικές δαπάνες για ερευνητικές δραστηριότητες στην Κύπρο κατά το 2014 υπολογίζονται σε €84,1 εκ. και αντιστοιχούν σε 0,48% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σύγκριση με €83,8 εκ. ή 0,46% του Α.Εγχ.Π. το 2013.

Η Κύπρος (0,48%) εξακολουθεί να έχει μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις συγκριτικά με τον μέσο όρο στα κράτη μέλη της ΕΕ (2,03%) ως προς το μερίδιο του Α.Εγχ.Π. που δαπανάται για ερευνητικούς σκοπούς, μαζί με τη Ρουμανία (0,38%), τη Λετονία (0,69%) και την Κροατία (0,79%). Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Φινλανδία (3,17%), τη Σουηδία (3,16%) και τη Δανία (3,05%).

'Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της έρευνας της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά τομέα δραστηριότητας, η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσίασε ερευνητικές δαπάνες ύψους €43,6 εκ. ή 51,9% του συνόλου, οι επιχειρήσεις €14,6 εκ. ή 17,3%, τα ιδιωτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα €13,5 εκ. ή 16,1% και το δημόσιο €12,4 εκ. ή 14,7%.

Στον τομέα των επιχειρήσεων, η μεταποιητική βιομηχανία (και ιδιαίτερα ο κλάδος παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων) αποτέλεσε τον κύριο φορέα ερευνητικής δραστηριότητας με δαπάνες ύψους €5,3 εκ., ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά των κλάδων δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας με €4,5 εκ. και προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφών δραστηριοτήτων με €1,5 εκ.

Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών δαπανών επικεντρώθηκε στις θετικές επιστήμες (€33,9 εκ.), ενώ οι επιστήμες μηχανικού απορρόφησαν €19,3 εκ., οι κοινωνικές επιστήμες €13,3 εκ., οι αγροτικές επιστήμες €7,2 εκ., οι ανθρωπιστικές επιστήμες €6,6 εκ. και οι ιατρικές επιστήμες €3,8 εκ.

Από πόρους του δημοσίου χρηματοδοτήθηκε, κατά το 2014, το 32,9% της ερευνητικής δραστηριότητας (€27,7 εκ.), σε σύγκριση με €31,8 εκ. ή 37,9% κατά το 2013, ενώ €19,8 εκ. προήλθαν από τον προϋπολογισμό των δημόσιων πανεπιστημίων και €19,9 εκ. από πηγές του εξωτερικού (περιλαμβανομένων κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ποσό €16,7 εκ. προήλθε από τον ιδιωτικό τομέα, σε σύγκριση με €15,4 εκ. το 2013.

Ο αριθμός των ατόμων που απασχολήθηκαν σε ερευνητικές δραστηριότητες κατά το 2014 ανήλθε σε 2.921, σε σύγκριση με 2.978 το 2013. Σε όρους ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης, ο αριθμός αυτός υπολογίζεται σε 1.269 άτομα, εκ των οποίων τα 530 ή 41,8% ήταν γυναίκες. Ποσοστό 40,8% του ερευνητικού δυναμικού κατείχε διδακτορικό τίτλο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Gross domestic expenditure on R&D, 2003–13 (% of GDP)

cyprus researchgdp2003 2013