«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» - Χρηματοδότηση για Δημοσίευση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων σε Ανοικτή Πρόσβαση

INNOVATION NEWS
Typography

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», του Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (2014 – 2020), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη μιας πιλοτικής δράσης για τη χρηματοδότηση της δημοσίευσης μέσω της Ανοικτής Πρόσβασης των ερευνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από Έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο.

Πιο συγκεκριμένα, η πιλοτική αυτή δράση υλοποιείται μέσω του Έργου OpenAIRE2020 project (H2020-EINFRA-2014-1, 643410) και δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέχρι και τριών αξιολογημένων δημοσιεύσεων (peer – reviewed) που προκύπτουν από Έργα του 7ου ΠΠ που ολοκληρώθηκαν και συνεπώς δεν μπορούν να καλύψουν αυτό το κόστος. Η πιλοτική δράση θα είναι σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και όχι περισσότερο από δύο χρόνια (μέχρι το τέλος Απριλίου 2017).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις επιμέρους προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και περισσότερες πληροφορίες στις ακόλουθες διαδικτυακές ιστοσελίδες:

- OpenAIRE post-grant pilot page https://postgrantoapilot.openaire.eu/

- National Open Access desk https://www.openaire.eu/contact-noads

Συναφώς αναφέρεται ότι ‘Ανοικτή Πρόσβαση’ είναι η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και απαλλαγμένη από τέλη και τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο. Οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα το διατιθέμενο υλικό για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς.

Στον «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020» η Ανοικτή Πρόσβαση είναι υποχρεωτική για όλες τις δημοσιεύσεις, οι οποίες πρέπει να κατατίθενται σε αποθετήρια. Έχει, επιπλέον, τεθεί σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα για την Ανοικτή Πρόσβαση στα επιστημονικά δεδομένα σε επτά επιστημονικές περιοχές. Το κόστος για δημοσίευση σε έγκριτα περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης είναι επιλέξιμο κατά τη διάρκεια των έργων και υπό προϋποθέσεις και μετά το πέρας των έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», των επιμέρους Προσκλήσεων και τη διαδικασία Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα Participant Portal ή να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) στο ΙΠΕ (Η2020 Helpdesk τηλ.: 22205050, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.