Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της επόμενης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «EUROSTARS 2», η οποία έχει καθοριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου 2016.

Tο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου EUHIT, δημοσιεύτηκε Πρόσκληση για την επιλογή ερευνητικών ομάδων στις οποίες θα παραχωρηθεί πρόσβαση σε υφιστάμενες ερευνητικές υποδομές για την εκπόνηση συναφών ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με πιο πρόσφατη ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου εγγυήθηκε τη συμμετοχή των Βρετανικών Οργανισμών σε έργα του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 για το διάστημα στο οποίο η χώρα εξακολουθεί να αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και ταυτόχρονα διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο θα αναλάβει μελλοντικά τη χρηματοδότηση των έργων διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τις πληρωμές ακόμη και στις περιπτώσεις που τα έργα θα υλοποιούνται σε χρονική περίοδο κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει αποχωρίσει από την Ε.Ε.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», του Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (2014 – 2020), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη μιας πιλοτικής δράσης για τη χρηματοδότηση της δημοσίευσης μέσω της Ανοικτής Πρόσβασης των ερευνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από Έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο.

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε στις 20 Ιουλίου 2016 το αναθεωρημένο Πρότυπο Συμβόλαιο Έργου – Model Grant Agreement για το Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» (χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020).

More Articles ...