Έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Cambridge δείχνει ότι τα παιδιά κατακτούν λέξεις που υποδηλώνουν ποσότητα, όπως «όλα», «μερικά», «περισσότερα» ή «κανένα» με συγκεκριμένη σειρά σε πολλές διαφορετικές γλώσσες

Ανοικτή πρόσκληση για Προτάσεις για χρηματοδότηση κάτω από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020 - Γαλάζια Τεχνολογία: Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην οικονομία των θαλάσσιων λεκανών - Ανοικτή Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων EASME/EMFF/2016/1.2.1.3 - 10/05/2016 10:25:42

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Πρόσκλησης του ERA-NET Cofund Smart Urban Futures (ENSUF) που ανακοινώθηκε από την Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού (Joint Programming Initiative) Urban Europe, αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρία της, όπως καλέσει σαράντα τρεις (43) προτάσεις προκειμένου να υποβάλλουν Πλήρη Πρόταση (Full Proposal), από τις 183 επιλέξιμες Αρχικές Προτάσεις (Pre-Proposals) που υποβλήθηκαν. Μεταξύ αυτών και τέσσερις (4) προτάσεις με Κυπριακή Συμμετοχή.

More Articles ...