ΚΕΒΕ: Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Καινοτομίας για το Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»

Innovation Events in Cyprus
Typography

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) διοργανώνουν Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα ‘To Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» με Μία Ματιά’.


Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τη ∆ευτέρα, 25 πριλίου 2016 στο ΚΕΒΕ (Λεωφόρος Γρ βα ∆ιγενή 38 & Οδός ∆εληγιώργη 3, 7ος ΄Οροφος), στη Λευκωσία και θα διαρκέσει από τις 09:00 μέχρι τις 13:00. Tο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 είναι το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) συνολικού προϋπολογισμού ύψους περίπου 80 δις ευρώ για την περίοδο 2014 - 2020.

Περιεχόμενο

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο, τη δομή και τους κανόνες συμμετοχής του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», να εξηγήσει τον τρόπο που λειτουργεί το Πρόγραμμα από τη διαμόρφωση των Προγραμμάτων Εργασίας και τη δημοσίευση των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων μέχρι την υποβολή των προτάσεων και την αξιολόγησή τους καθώς και να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης. Έμφαση θα δοθεί στις ευκαιρίες που υπάρχουν στο Πρόγραμμα για τις Επιχειρήσεις.

Εκπαιδευτές θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής ( ΣΕ) της Κύπρου για το Πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του Εργαστηρίου στο αναλυτικό Πρόγραμμα.

Ομάδα Στόχος

Το Εργαστήριο με θέμα ‘To Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» με Μία Ματιά’ εντάσσεται στην Ενότητα / Module 1, μιας σειράς εργαστηρίων που διοργανώνει το ΙΠΕ. Απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν προηγούμενη γνώση των Προγραμμάτων Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία και επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική εικόνα για το περιεχόμενο ου Προγράμματος και τον τρόπο λειτουργίας του ώστε να αποφασίσουν σε μεταγενέστερο στάδιο κατά πόσο επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση. Άτομα που γνωρίζουν το Πρόγραμμα ή πώς λειτουργούν τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα ή σκοπεύουν να συμμετάσχουν στο προσεχές μέλλον, μπορούν να παρακολουθήσουν επόμενες Ενότητες / Modules που διοργανώνει το ΙΠΕ.

Ενότητες Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων ΙΠΕ

Το ΙΠΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟ ΝΤΑΣ 2020», διοργανώνει εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια. Τα Εργαστήρια αυτά είναι βασισμένα σε μια διαδραστική μέθοδο και περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, πρακτικά παραδείγματα, ασκήσεις και ανοικτή συζήτηση σε συνδυασμό με στοχευμένα εκπαιδευτικά μέσα που αποσκοπούν αφενός στην ενεργή συμμετοχή της εκάστοτε ομάδας στόχου και αφετέρου στην όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση των θεμάτων από τους συμμετέχοντες. Το περιεχόμενο των Εργαστηρίων καθώς και η επιλογή των εκπαιδευτικών μέσων προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες, στην εμπειρία και στις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας στόχου.

Έχουν σχεδιαστεί και προσφέρονται οι ακόλουθες Ενότητες – Modules:

Module 1: To Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» με Μία Ματιά
Module 2: Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων
2.1 Αρχικό Επίπεδο
2.2 Προχωρημένο Επίπεδο
2.3 Νέοι Ερευνητές
2.4 Επιχειρήσεις
Module 3: ∆ιαχείριση Έργων

∆ηλώσεις Συμμετοχής

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και το αποστείλουν στο ΚΕΒΕ το αργότερο μέχρι τις 21 Απριλίου 2016 με τηλεομοιότυπο (22665685) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο @ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι δωρεάν.

>>Πατήστε εδώ για το έντυπο. 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εργαστήριο και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 22 205050, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).